תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר "נועה ברק" ולתכנית "אמהית תקשורת"

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר “נועה ברק”
ולתכנית “אמהית תקשורת”

נועה ברק מודה על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.noabarak.co.il (״האתר״) ובכל עמוד ו/או אתר אחרים הקשורים לאתר, או להשתתף בתכנית הליווי הדיגיטלית “אמהית תקשורת” (״אמהית תקשורת״).

האתר הוקם על ידי נועה ברק, קלינאית תקשורת, מדריכת הורים ומלווה התפתחותית, אשר פיתחה את התכנית “אמהית תקשורת”, תהליך טיפולי המעניק כלים להורים לעזור לילדם בשיפור הדיבור. התכנית כוללת ליווי של קלינאית תקשורת, מפגשים מקוונים, גישה לאתר הכולל תכנים דיגיטליים ייחודיים, כלים, המלצות, רעיונות למשחקים, סרטוני וידיאו ועוד.
האתר מאפשר רכישה מקוונת של משחקים לילדים, משחקים חינוכיים וטיפוליים ועוד (“המוצרים”), קורסים דיגיטליים (“הקורסים”), וכן הרשמה לתכנית “אמהית תקשורת” ולתכניות ליווי נוספות בשיטת התכנית “אמהית תקשורת”.
כמו כן, האתר מספק מידע אודות המוצרים, התכנית “אמהית תקשורת”, השירותים המסופקים במסגרת התכנית “אמהית תקשורת” ועוד, וכן בלוג הכולל תכנים, מאמרים מקצועיים והמלצות בתחום הדיבור והתפתחות ילדים, הורות ועוד (“התכנים”).

השימוש באתר:
תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה ו/או רכישה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

הצהרת משתמש:
בטרם ההרשמה לתכנית “אמהית תקשורת” ו/או רכישת קורסים ו/או השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:
שההרשמה לתכנית “אמהית תקשורת” ורכישת הקורסים כפופה לתנאי תקנון זה;
שאין לראות בתכנית “אמהית תקשורת” ו/או בתכנים המוצגים בתכנית ו/או בקורסים או באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי;
למען הסר ספק, יובהר כי כל הזכויות הקניינות, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכנית “אמהית תקשורת” ו/או בתכנים והשירותים המסופקים על ידי האתר שייכים לאתר ולנועה ברק בלבד;
שללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תוכן מהאתר ו/או מהתכנית “אמהית תקשורת”, אפילו אם האתר ו/או נועה ברק הזהירו, המליצו או ייעצו לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בתכנית “אמהית תקשורת” ו/או באתר;
שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;
שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.

קניין רוחני:
אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בתכנית “אמהית תקשורת” ו/או בקורסים, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, התכנים המקצועיים, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).
בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בהם ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

הגלישה באתר:
בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר ו/או הרשמה לתכנית הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים; (8) לא תעביר את התכנים המוצגים במסגרת התכנית “אמהית תקשורת” ו/או בקורסים לאחר.
האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
אם הופרו תנאי תקנון זה;
במקרה שמשתמש העביר לאחר את התכנים המוצגים בתכנית “אמהית תקשורת” ו/או בקורסים;
אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
הרשמה לתכנית “אמהית תקשורת” ולתכניות ליווי נוספות וקבלת השירותים:
על מנת להשתתף בתכנית “אמהית תקשורת” ובתכניות ליווי נוספות יש לבצע הרשמה באתר או בעמודי נחיתה הקשורים לאתר.
בהרשמה לתכנית “אמהית תקשורת” הנך מסכים לשמור את התכנים בסודיות, והנך מאשר כי: (1) התשלום עבור התכנית הוא אישי; (2) לא תאפשר לאחר גישה לתכנים הדיגיטליים שלך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר ו/או בכל אמצעי את התכנים בתכנית.
לאחר ההרשמה והתשלום, הלקוחות יקבלו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שלהם, עם התכנים והמידע הדרושים להשתתפות בתכנית “אמהית תקשורת”.
המפגשים בתכנית “אמהית תקשורת” יועברו באופן מקוון באמצעות מערכת ה- ZOOM ו/או במערכת היוועדות חזותית אחרת עליה יחליט האתר. קישור למפגשים המקוונים יועברו אל הלקוח בטרם המפגש.
נועה ברק ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תכני התכנית “אמהית תקשורת” ו/או השירותים המסופקים במסגרת התכנית “אמהית תקשורת” או להפסיקם או לשנות את מחיר התכנית “אמהית תקשורת”, ללא הודעה מוקדמת.
התכנית “אמהית תקשורת” ותכניות ליווי נוספות בשיטת התכנית עשויות להיות מוצעות לרכישה עם הטבה ו/או הנחה. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להפסיק ו/או לעדכן את ההטבה ו/או ההנחה בכל עת על פי שיקול דעתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות ו/או להפסיק שירותים מסוימים המוענקים במסגרת תכניות המוצעות לרכישה בהטבה ו/או בהנחה.
בעת ההרשמה וההצטרפות לתכנית “אמהית תקשורת”, נועה ברק והצוות מתחייבים להיות שם בשבילכם, לתת מענה וללוות אתכם ליעד. כדי שנצליח להגיע לתוצאות, ההשקעה וההתחייבות לתהליך חייבים להיות הדדיים ובשיתוף פעולה מלא, ולכן נבקש גם מכם להתחייב לתהליך הזה.
ההתחייבות לתהליך כוללת מוכנות להקדיש זמן ותשומת לב להצלחת התהליך, להתחייב ליישם את הכלים שיוענקו לכם עם הילד/ה בבית לאורך השבוע, ולשתף את הקלינאית המלווה לפחות פעמיים בשבוע באמצעות שליחת עדכונים וסרטונים בוואטסאפ, כדי שהיא תוכל לדייק אתכם בדרך ולהמשיך לראות שיפור.
הפרטיות שלכם ושל ילדיכם חשובה לנו! לכן, הסרטונים שתשתפו עם הצוות במסגרת ההשתתפות בתכנית “אמהית תקשורת” יהיו חשופים אך ורק לצוות של התכנית “אמהית תקשורת” וגורמים העוסקים בפיתוח התהליכים לשיפור הדיבור וישמשו אותנו לצרכי אימון ולמידה בלבד.

רכישה באתר:
ניתן לרכוש את המוצרים, התכנית “אמהית תקשורת” והקורסים המוצגים באתר באופן נוח ומאובטח.
התשלום בגין כל רכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך למשתמש.
מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או הקורסים או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים ו/או הקורסים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
בעת הזמנה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.
אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.
מעת לעת, האתר יהיה רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות שונות. האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם או לעדכנם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.
להזמנה ותיאום של הרצאות יש ליצור קשר עם האתר באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים בתחתית התקנון או להשאיר פרטי התקשרות באתר.


מדיניות משלוחים – מוצרים:
האתר ידאג לאספקת הזמנת מוצרים שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע ההזמנה באתר.
הזמנות יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:
עד 10 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית;
עד 14 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית, לאזור הערבה ים המלח אילת שטחי יו”ש כפרים ערביים אזור הגליל והגולן;
איסוף עצמי בתיאום מראש.
״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וחג, ימי חול המועד וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.
המשלוחים יבוצעו עבור עלות משלוח בסך 30 ש”ח. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.
האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.
במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. במידה והמזמין לא יהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.
במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.
במקרה שהלקוח יציין בהזמנה או לאחר מכן כי הוא מסכים שההזמנה תושאר ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה, האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.
אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:
ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;
האתר (לרבות חברת השליחויות שלו) מבצע חלוקה באותו אזור;
אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.
האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:
כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;
מסיבות הקשורות לחברת השליחויות של האתר;
בתקופות חגים ומועדים מיוחדים;
סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.


מדיניות החלפות וביטולים:
בקשה לביטול עסקה תועבר לאתר על ידי הודעה בכתב לאחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
החזר, שינוי או ביטול רכישת מוצר יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה. לאחר מכן, לא ניתן לבטל ו/או להחליף ו/או לקבל החזר כספי.

במקרה של החזר, שינוי או ביטול רכישת מוצר שנעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר:
אם המשלוח עדיין לא הגיע ללקוח, הביטול יחוייב בתשלום דמי המשלוח בסך 30 ש”ח (אותם נועה ברק משלמת ישירות לחברת השליחויות ואין על כך החזר כספי).
אם המשלוח כבר הגיע ללקוח, על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו, ללא נזק או פגם;
המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).

במקרה שההחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר.
מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. במידה ולאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
ביטול הרשמה לתכנית “אמהית תקשורת” וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מיום ההרשמה, בניכוי 1,800 ש”ח עבור פגישה אישית וחומרים פיזיים ודיגיטליים שסופקו ללקוח בעת ההרשמה. סכום זה הינו הסכום היחסי שנגבה עבור השירותים שסופקו ללקוח עד בקשת הביטול. במקרה של בקשה לביטול שתתקבל  לאחר 14 ימים, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
לא יתאפשר ביטול רכישה של קורסים, שכן מדובר במוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
כל ביטול יאושר לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
החזר כספי, ככל ואושר על ידי האתר, ייעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

אחריות למוצרים:
המוצרים המוצגים באתר מכוסים באחריות למשך תקופה של 21 ימים מיום רכישתם באתר (“תקופת האחריות”).
האחריות תחול על מקרים בהם ישנם פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי האתר.
האחריות למוצר פגום או מקולקל מוגבלת להחלפת המוצר או שווי המוצר. החבות הכוללת של האתר ביחס לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו המוצר.
למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תחול אחריות כלל:
כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח;
שחיקת איכות סבירה, פגמים שנוצרו כתוצאה מבלאי טבעי או תאונה;
השחתה מכוונת של המוצר ו/או שימוש לא סביר ו/או לא תקין של הלקוח במוצר ברשלנות או בזדון ובניגוד להוראות השימוש של המוצר;
אובדן המוצר או חלק ממנו;
נזק ו/או פגם שנגרם למוצר על ידי הלקוח.
האחריות חול רק על מוצר שנרכש באמצעות האתר.
מימוש האחריות יתבצע באמצעות יצירת קשר עם האתר והחזרת המוצר לכתובת האתר, בכפוף להצגת חשבונית עסקה או הוכחת עסקה. האתר יהיה רשאי לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
מימוש האחריות יתבצע רק לאחר בדיקת המוצר על ידי האתר ואישורו.

אחריות האתר:
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה כלשהי ו/או אחריות לפעילויות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו.
תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את האתר.
אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר. יש לקרוא בעיון את המופיע על גבי אריזת המוצר טרם השימוש בו, וכן את הוראות המוצר (לרבות גיל מינימלי לשימוש, אופן השימוש במוצר, תחזוקת המוצר וכד’) והאחריות הינה על צורך המוצר. האתר לא יהיה אחראי בגין נזק כתוצאה משימוש לא סביר במוצרים.
השימוש במוצרים הנמכרים באתר נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש במוצרים המוצגים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על מוצר מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש במוצרים.
אין לראות במידע בקורסים ו/או בתכנית “אמהית תקשורת” ו/או במידע המופיע בתכנים באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי.
התכנים המוצגים בבלוג באתר מסופקים לשם הלימוד וההעשרה בלבד והאמור בהם מהווה המלצה בלבד. כל פעולה שנעשית על פי המידע המוצג בתכנים באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.
המידע המוצג בתכנים בבלוג באתר הינו מידע כללי בלבד, אשר אינו מתאים לכל מקרה ומקרה, אינו מהווה טיפול ו/או ייעוץ מקצועיים, ואינו מובא כתחליף לקבלת טיפול ו/או ייעוץ פרטני מגורם מקצועי. כל פעולה שנעשית על פי המידע המוצג בתכנים בבלוג באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.
מתן השירותים המסופקים על ידי האתר יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה בעיות תקשורת, בעיות טכניות, בעיות ברשת האינטרנט, בעיות בדוא”ל, מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.
האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.
האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).
מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
פעילות אסורה באתר:
אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.
כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
לנסות להתחזות לאדם אחר;
להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או לקוחות האתר;
למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן, לרבות בקורס;
להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, או הקורס או חלק מהם כולל אך לא רק PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;
להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
אין לקשר לתכנים מהאתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

תוכן צדדים שלישיים:
האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי”) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (“תוכן של צד שלישי”). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.
הפרת זכויות יוצרים:
אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.


ניהול האתר:
אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.
מדיניות פרטיות:
האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.
בעת השארת הפרטים באתר ו/או רכישה באתר יתבקש הלקוח למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, טווח הכנסות, תחום העסק ועוד (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר).
בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש בעוגיות “Cookies”) והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: “המידע הנאסף באתר”).
קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר.
המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
המידע הנאסף עשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:
בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים ו/או למוצרים אותם האתר מספק;
ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;
ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי או מספרי תעודת זהות), לרבות במקרים הבאים:
נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;
על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;
שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
לצדדים שלישיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
הנך רשאי לפנות לאתר לפי הפרטים המופעים להלן ולבקש את קבלת המידע הנוגע עליך. כמו כן, הנך רשאי לבקש מהאתר את מחיקת המידע הנוגע אליך.
חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

 
שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
סמכות שיפוט:
על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
לבתי המשפט במחוז המרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.
דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.


שונות:
תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.
במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
צרו קשר:
האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
טלפון: 050-7694841;
כתובת: יגאל אלון 21א’, גדרה;
כתובת דואר אלקטרוני: Info@noabarak.co.il

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
עדכון אחרון: נובמבר 2023

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהבחזרה לחנות
   חישוב משלוח
   הפעלת קופון

   התחברות לאתר

   דילוג לתוכן