מדיניות אספקה ביטולים ופרטיות

מדיניות אספקת המוצרים

“נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” מתחייבת לספק את המוצר בהתאם לבחירת סוג המשלוח ומספר ימי העסקים אליו החברה מתחייבת. התחייבות זו תקפה רק על מוצרים או שירותים ששולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי\העברה בנקאית\אפליקציית תשלומים כמפורט להלן.

“נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו /או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות תקלות תקשורת, השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש תנקוט “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של עיכוב חריג באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 3.1 להלן.

בכל מקרה תוגבל אחריותה של “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.

“נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מדיניות ביטולים קורס דיגיטלי

שביעות רצון מובטחת! אני בטוחה מעל לכל ספק שהתוכן שתקבלו בקורס יתרום לכם בצורה משמעותית ביותר ויאפשר לכם לקדם את התפתחות השפה והדיבור של ילדיכם.

אולם, אם מכל סיבה כלשהי תרצו לבטל את הרשמתכם לקורס, תוכלו לעשות זאת בתוך 7ימים ממועד הרכישה ולקבל את כספכם חזרה, בניקוי דמי ביטול בסך 250 ש”ח. במידה ובחרתם באפשרות זו יש לשלוח את חוברת הקורס חזרה אלי בדואר רשום.

מדיניות הפרטיות

כדי לרכוש מוצר או שירות יש למלא את פרטיך האישיים, לרבות שם פרטי ומשפחה, כתובת ופרטי התקשרות.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר ל “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” במועד הרכישה באתר או בעת ביצוע פעולה אחרת באתר, ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר ל “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” לאגור מידע כאמור וכן להעבירו לצד שלישי.

מעבר לשימוש הנ”ל “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

“נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה , למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק”.

במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS)  בגין מבצעים והנחות).

“נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק”, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון הודעות (S.M.S) שתקבל מ “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק”.

הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל פלטפורמות הפעילויות באתר או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

“נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

“נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” תהא רשאית לעשות שימוש בקבצי “עוגיות” (Cookies).

עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

מדיניות ביטולים/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

הרכישה באתר מאובטחת ומאושרת מעל 16 ומעלה באמצעות כרטיס אשראי על שם הלקוח.

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג’ (ב’) לחוק הגנת הצרכן , לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ברכישת פריטים מסוימים , לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

א. טובין פסידים;

ב. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה- 1995 ;

ג. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ד. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול , שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ל “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” בלבד, באמצעות פנייה ל “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” במייל: [email protected] / במכתב לכתובת יגאל אלון 21א’, גדרה או בטלפון 0547904841

תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

– ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”), תחזיר “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על ידי “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול , את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה , תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 3.1 עד 3.4, במקרה שהעסקה שבוטלה הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה , תהא “נועה ברק- התפתחות שפה ומשחק” רשאית לחייב אותך בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

הרכישה באתר מאובטחת ומאושרת מעל 16 ומעלה באמצעות כרטיס אשראי על שם הלקוח.

פרטי התקשרות

מייל: [email protected]

טלפון: 0547904841

כתובת: יגאל אלון 21א’, גדרה.